<black jack phimmoi: L锚 C么ng Vinh: 'B岷 b猫 m脿 sai th矛 v岷玭 ph岷 x峄?